Основи и приложения на термофлуидните анализи (CFD)


Основи и приложения на термофлуидните анализи (CFD)
Курсът "Основи и практически приложения на компютърния термофлуиден анализ (CFD) е предназначен за инженери, работещи в сферата на електрониката, машиностроенето, енергетиката, климатичната и отоплителна техника, строителството, химическата индустрия,както и за специалисти, решаващи проблеми, свързани с физични ефекти при движение, смесване, явления на турболенция и кондензация на флуиди, както и свързания с това процес топлообмен.
Програма на обучението включва:
Ден 1- Основи и концепция на термофлуидния анализ;
Ден 2- разрешаване на практически примери със CFD програма.
Предимствата, които предлагат компютърните методи за термофлуиден анализ са подобряване на характеристики, функциалност и надеждност; съкращаване броя на физическите прототипи; намаляване на риска от грешки при проектирането; по-лесно спазване на изискванията за екологичност.
Подробен преглед на темите в курса
Ден 1-ви
1. Основни понятия от моделиране и симулиране на флуидни течения.
2. Определяне на контролни области за изчисляване, координатна система.
3. Дефиниране на вида на флуидното течение. Условия за симетричност.Вътрешно и външно обтичане. Уравнения на хидростатиката. Уравнение за непрекъснатост. Идеални и реални флуиди. Несвиваеми и свиваеми флуиди. Уравнение на Бернули за реални флуиди. Уравнение за количество и момент на количество на движение. Уравнение за движение на реални флуиди. Уравнение на топлопроводност
4. Дефиниране на началните и гранични условия. Особености при дефиниране на началните условия. Особености при дефиниране на граничните условия
5. Ламинарни и турбулентни течения
6. Модели на турбулентност при турбулентни течения
7. Дискретизация и принципи за създаване на мрежи за решаване на задачи. Двумерни течения.Тримерни течения
8. Сходимост на решенията. Критерии. Мониторинг.
9. Решение. Дефиниране на целите на задачата. Критерии за достигане на решението.Съображения по отношение на мрежата. Съображения по отношение на модела – двумерен и тримерен. Използване на различни типове гранични условия
10. Представяне на резултатите от решението. Вектори. Контури. Изолинии.Токови линии
11. Масов и енергиен баланс, средни стойности и др.
12. Видове анализи
лектор: проф. Милчо Ангелов
Ден 2-ри
1. За FloEFD
2. Основни команди
3. Разработване на практически примери:
Определяне на хидравличните загуби в спирателна арматура
Определяне на топлообменния процес между два флуида в топлообменен апарат
Определяне на смесването на два флуида в смесителна арматура
Определяне на процеса топлоотделяне в електронно устройство
Определяне на пропускливите среди-анализиране работата на автомобилен кондензатор.
Определяне на сили, възникващи при взаимодействие с флуид
лектор: инж. Красимир Батаклиев
Продължителността на курса е 2 дни.