Колеж по енергетика и електроника към ТУ София - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Университетски проекти


Колеж по енергетика и електроника към ТУ София
event15.08.2018
Колеж по енергетика и електроника към ТУ София
История и структура
Компютърната лаборатория на Колежа по енергетика и електроника към Техническия университет-София е предназначена да подпомага, разширява, интензифицира и издига качеството на учебния процес на студентите. Създадена е през февруари 2012 г. към катедра "Енергетика и машиностроене" с ръководител доц. д-р инж. Христо Тодориев.
Компютърната лаборатория обслужва както учебния процес на катедрите на Колежа, така и курсовете за повишаване на квалификацията.
Основни направления
Основните направления на дейността на лабораторията са:
  • CAD- компютърно подпомогнато проектиране
  • CAM- компютърно подпомогнато производство
  • CAE- компютърно подпомогнато инженерно пресмятане и анализ
  • NC- програмиране на металорежещи машини с ЦПУ
Сътрудничество между КЕЕ и Хайкад Инфотех ООД
Работата на лабораторията се базира на лицензионния програмен продукт CATIA на Dassault Systmes,предоставен от Хайкад Инфотех ООД с цел да се подпомогне дейността на лабораторията в насока CAD /CAM / CAE. В направлението NC се използват програмните продукти на Siemens и Heidenhain.
Възможности за студентите
Компютърната лаборатория към КЕЕ предлага широк избор от курсови задачи по механика, които студентите могат да решават с продукта CATIA. Целта е студентите да придобият умения за решаване на сложни задачи с помощта на най-съвременен мощен и висококласен продукт, какъвто е CATIA. Успоредно с усвояването на учебния материал, студентите придобиват навици за работа с CATIA, което е в полза на бъдещата им успешна
реализация на пазара на труда. Преди започване на работа по курсовите задачи се провежда обучение в CATIA.
Успешно защитилите курсовите си задачи получават от Колежа сертификат за CATIA Part Design.
За контакт: доц. д-р инж. Пламен Угринов ,Колеж по енергетика и електроника, тел. 0895 58 99 54, E-mail: ugrinov@dir.bg
Всички проекти