Учебно-производствен център „CNC технологии, CAD/CAM проектиране и прототипиране” към ТУ Габрово - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Университетски проекти


Учебно-производствен център „CNC технологии, CAD/CAM проектиране и прототипиране” към ТУ Габрово
event14.08.2018
Учебно-производствен център „CNC технологии, CAD/CAM проектиране и прототипиране” към ТУ Габрово
Успешен пример за въвеждане на иновативни софтуерни решения в образованието е
Учебно-производствения център „CNC технологии, CAD/CAM проектиране и прототипиране” към ТУ Габрово. Той функционира на територията на катедра „Машиностроителна техника и технологии”, а материалната база е съсредоточена в три лаборатории – „CAD/CAM системи и Rapid Prototyping”, „Диалогови системи за програмиране” и „CNC оборудване и технологии”. Лабораториите включват 30 компютърни места, 6 CNC машини, 3D принтер и програмни продукти позволяващи проектиране, прототипиране и симу-лиране на всякакви изделия и процеси в областта на машиностроенето. Обучават се студенти от специалност „Компютърни технологии в машиностроенето” в следните дисциплини:
- Комплексно проектиране на технологични процеси за CNC машини;
- Приложение на CAD/CAE/CAM системи в машиностроенето.
- Проектиране и прототипиране на изделия;
- Проектиране на инструментална и технологична екипировка;
- Настройка и управление на машини с ЦПУ.
- Учебна дейност и възможности за студенти
Учебната дейност включва и разработването на дипломни проекти, както и провеждане на
учебни и производствени практики на студенти обучавани в ТУ-Габрово. Центърът осъществява и производствена дейност в посочените области.
Контакт:
доц. д-р Йосиф Митев –ръководител, ТУ-Габрово, ул. Х. Димитър №4, кат. МТТ,
тел. 066827386; GSM 0889274690 , e-mail yosif@tugab.bg
Всички проекти