Delmia Ortems
Delmia Ortems
DELMIA Ortems - високоефективно производствено планиране от най-ново поколение

Софтуерната платформа за производствено планиране DELMIA Ortems разгръща функционалностите на традиционните ERP системи и допълва решенията за цифрово производство DELMIA и DELMIA Apriso, като осигурява възможността за оптимизация, планиране и симулация на алтернативни в производствени предприятия чрез синхронизиране на производствените потоци - от постъпващите суровини до готовия продукт. DELMIA Ortems е част от семейството решения DELMIA Digital Manufacturing на Dassault Systemes- DELMIA Apriso и DELMIA Quiniq. 
Работните процеси в производствените цехове са нестабилни по своята същност. Авария в дадена машината, недостиг на работна сила и умения, динамично променящи се поръчки и прекъсвания на веригата за доставки, могат да поставят пред огромно предизвикателство предприятието при изпълнението на критични поръчки. В подобни случаи DELMIA Ortems е в помощ на производствените инженери и плановици като осигурява инструменти за производствено планиране, които да анализират сложните процеси и да предоставят оптимален производствен план базиран на неограничени симулации от типа;
- „какво ако“,
- динамични интерактивни модификации
- анализ на въздействието
- управление на изключенията и много други възможности
Като крайна цел DELMIA Ortems предлагам работни решения за навременно изпълнение на доставките и съставяне на краткосрочните и средносрочните производствени графици.
 
DELMIA Ortems се прилага за управление на производствени процеси на индустриални предприятия, в които изцяло синхорнизирани производствени IT системи обезпечават връзката между виртуалното производство и дизайн и физическата продукция. Повече от 16 000 потребители в над 60 страни от индустриите аерокосмическа, автомобилостроене, индустриална екипировка, високотехнологичните продукти, научни институции, опаковане и потребителски стоки използват решенията на Dassault Systemes, за да планират ежедневните си производствени процеси.
       DELMIA Ortems  Manufacturing  Planner - софтуер за  стратегическо и тактическо  планиране на предприятия  - средносрочният модул за  планиране на  платформата DELMIA Ortems    Agile Manufacturing. Той  интегрира всички  ограничения, свързани с  ресурси и продукти.  Софтуерът DELMIA Ortems  Manufacturing Planner  оптимизира процесите на  S&OP (Sales and Operations  Planning или планиране на  продажби и процеси) и  MPS (Master Production  Schedule или Основни  производствени графици) за  производители, малки и  средни предприятия и големи  корпорации с дълъг цикъл на  работа или сложни  производствени операции,  които използват множество  ресурси.
DELMIA Ortems Production Scheduler - Софтуер за планиране на гъвкаво производство (Agile Manufacturing) - DELMIA Ortems Production Scheduler е модулът за детайлно планиране в DELMIA Ortems Agile Manufacturing. Той предлага интегрирано управление на производствени граници/лимити на продуктите и процесите организирани в множество виртуални ресурси - машини, оператори, инструменти и др. Софтуерът за производствен график предоставя на производителите, малки и средни предприятия и големите корпорации краткосрочни възможности за оптимизация за техните поръчки или инвентаризация, базирани на производствени потоци.   

 
             
 

DELMIA Ortems  Synchronized  Resource Planner -  Софтуер за планиране на  инвентаризация и капацитет

DELMIA Ortems Synchronized  Resource Planner е софтуерът  за синхронизация на  материалния поток в линията  на DELMIA Ortems Agile  Manufacturing. Той предлага  just-in-time синхронизация на  търсенето / производството на  всички нива на  BOM (структури на изделията). 
Модулът Synchronized  Resource   
Planner на Ortem оптимизира  запасите и производствения  капацитет за производители,  малки и средни предприятия и  големи корпорации, както и  ограниченията на  производствения поток на  множество нива на BOM.
SAP, Sage, Oracle, Microsoft Dynamics - ERP интеграции и сертификати. Софтуерното решение Ortems за производствено планиране е естествено допълнение към всички ERP системи на пазара и може лесно да бъдат интегриран във всяка текуща информационна система. Обхватът на софтуера Ortems Agile Manufacturing комуникира чрез VIC решение с всички ERP, MES и PLM системи - независимо дали са пазарни стандарти или софтуерни продукти по поръчка.
Интеграция на MES - Системите за изпълнение на производството (MES) трябва да взаимодействат с инструментите за планиране, за да се гарантира, че плановете са синхронизирани между интегрирания софтуер за управление (ERP) и софтуера за управление на производствените процеси. Софтуерът DELMIA Ortems APS се интегрира в решенията на MES, за да предложи възможност за разсрочване и разпределение на ресурсите в много кратък срок.
 
Тази интеграция дава възможност да се планира и управлява наличността на оборудването, човешките ресурси и суровини. Модулите APS и MES позволяват на потребителите значително да подобрят оперативната ефективност на производството, да намалят високите разходи, свързани с брака, и имплементира динамичен обмен на данни между ERP системите и производствените информационни системи.
PLM Integraton - Софтуерът DELMIA Ortems APS се интегрира в софтуерните решения за управление на жизнения цикъл на продуктите (PLM) за укрепване на моделите „Smart Factory”, като прави по-цифрови, свързани, съвместни и гъвкави производствени операции.
 
В новата архитектура за управление на производствени процеси (MOM), софтуерната гама на DELMIA Ortems Agile Manufacturing е ключов компонент, който помага за оптимизиране на процесните структори на производствените линии.
 
Предимства от използването Ортемс:
• Подобрява работата с конрагенти и клиенти и намалява времето за доставка
• Оптимизира производителността и намалява брака
• Намалява времето на производствените цикъли и работния процес
• Предвижда и контролира колебанията на производственото натоварване
• Подобряване на гъвкавостта в условията на непредвидени производствени изисквания
• По-добро прогнозиране чрез опростен и интуитивен потребителски интерфейс
• Улеснено и бързо създаване на работни графици
• Лесна интеграция с MES и ERP системи