CATIA
CATIA- Проектирай света, в който искаш да живееш
CATIA
ЗАЩО CATIA СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ВСИЧКИ ИНЖЕНЕРИ ПО СВЕТА

CATIA
е водещо решение за виртуално 3D проектиране, което позволява да се симулира целия цикъл за разработка на сложни индустриални продукти, от първоначалната идея, през продуктовия дизайн, до виртуалното сглобяване и проверка на надеждността на изделието. CATIA притежава уникалната способност да пресъздава бързо и ефективно проектиране на всякакъв вид технически изделия, да ги симулира във виртуална среда и да изготви технологията за тяхното производство. Всичко това става при постоянно съблюдаване всички функционални характеристики на проектираното изделие.
CATIA V6- ТЕХНОЛОГИЧНА РЕВОЛЮЦИЯ В CAD ПРОЕКТИРАНЕТО
Най-новата платформа на CATIA- CATIA V6, доразвива тези способности. CATIA V6 позволява да се изследват функционалните характеристики на разработваното изделие при цялостна симулация на поведението на изделието в реални условия. Чрез използването на интердисциплинарен подход, при който механичната структура на изделието, наличието на електроника, неговите термодинамични и якостни характеристики се изследват така, че да бъдат обхванати всички възможности за поява на евентуален дефект и да се достигнат желаните функционални изисквания. Не на последно място с CATIA могат да се симулират и алтернативни варианти, така че да се постигне минимална производствена цена.


Заедно с всички свои модули CATIA представлява единна системна среда за автоматизирано проектиране, инженерен анализ, създавaне на чертежи, спецификации, монтажни схеми, както и технологична подготовка за производството, чрез създаване на управляващи програми за машини с програмно управление. Фирмите, които използват CATIA създават оптимални условия за работа на своите инженери. Това води до бързо измерими икономически резултати, по-бързо и качествено приключване на проектите при едновременно спазване на изискванията за пълна проследимост на проектите според изискванията на ISO 9000.

Решения за машиностроително проектиране (Mechanical Design)
Набора от решения CATIA V5 за машиностроително проектиране- Mechanical Design позволяват да се ускорят базовите операции на разработка на изделия – от създаване на концепция до изготвянето на чертежи. Mechanical Design поддържа проектиране на инструментална екипировка (шприцформи и пресформи) и изделия от листов материал с използване на специализирани приложения значително повишаващи продуктивността и съкращаващи времето до пуск на серийно производство. Основните възможности включват:
1. Усъвършенстван пакет за тримерно (3D) проектиране на изделия – включва пълен набор от функции за проектиране на детайли и възли и асоциативно изготвяне на чертежи. На проектанта са предоставени всички възможности за работа с двумерни (2D) обекти, необходими за ефективно създаване на чертежи.

2. Ефективни и интуитивно проектиране на детайли от листова ламарина – функционален подход създаващ викопроизводителна и интуитивно разбираема среда за проектиране и паралелна разработка на детайли в сгънат и разгънат вид.

3. Инструменти за икономически ефективно създаване на инструментална екипировка – модулите на CATIA Mechanical Design включват специализирани инструменти за създаване на форми за леене на пластмасови детайли под налягане (шприцформи). Също така се предлагат инструменти за бързо създаване на сложни делителни повърхнини на детайла и формообразуващите и библиотека със стандартни компоненти организирана по производители. Тези приложения значително повишават производителността на проектиране благодарение на усъвършенстваните функции за моделиране на инструменталната екипировка и създаване на сборни чертежи.

4. Моделиране на база спецификации, производствени приложения и контролируеми асоциативни връзки – тези функции обезпечават висока ефективност на проектиране и надеждно управление на промените. С помоща на асоциативни връзки изменеията в проекта могат да се отразят в пълното описание на изделията и в съответстващите процеси от неговия жизнен цикъл. Това позволява съществено съкращаване на времето и разходите за разработка на изделия.

Shape Design and Styling solutions- Решения за инженерно проектиране на свободни форми

Наборът от решения CATIA за проектиране на свободни форми и външен вид на изделия се отличават със своите иновационни технологии и удобни модули за създаване и модификация на повърхнини със свободна форма.
IDK
Основните възможности на Mechanical Shape Design включват:
1. Пълен интегриран пакет за проектиране сложни форми на изделия – потребителят може да създава форми на базата на физически макети или данни получени с помощ на обратния инженеринг (Reverse Engineering). Това решение обхваща всички процеси – от предварително до детайлно проектиране. За последователна обработка на повърхнини служат модулите Mechanical Shape Design, за описание повърхнини на механична сглобка – например копрпусни панели.

2. Цялостно покриване на изискванията – от най–общи до специализирани за всички отрасли в промишлеността. Платформата Shape Design and Styling обезпечава високо ниво на производителност и ефективност за всички сектори на индустрията. Широкият диапазон от технологии предоставя на потребителите мощни, ориентирани към процесите програмни функции и модули за реализация на техните идеи при едновременнно съобразяване на технологичната им изпълнимост.

3. Проектирането на повърхнини е достъпно за всеки – лесни за използване инструменти за работа с повърхнини и форми са предназначени, както за потребители не специалисти в областта на моделирането на повърхнини, така и за опитни проектанти, на които е нужен пълния набор от инструменти.

4. Гъвкави възможности за нанасяне на промени в 3D модела – вградените във всяко от решенията средства за управление на промените позволяват да се съкрати времето за въвеждане на модификации. Напълно параметричното ядро на CATIA, както и асоциативните връзки с другите модули на системата, обезпечават ефективен модел за управление на производството.

5. Използване на мощни възможности за проектиране на основата на знания – CATIA Knowledgeware- тези решения обхващат процеса на проектиране и включват интерактивно създаване на форми, моделиране на външния вид и с помоща на вградени средства за повторно използване на знания. По този начин се реализират преимуществата на ясно зададени правила определящи поведението на продукта. В резултат тези решения изпълняват функцията на квалифициран съветник, който помага на потребителя последователно да изпълни заданието, като същевременно предупреждава за нарушение на правилата и при възникване например на технологични конфликти. По този начин се автоматизира процеса на проектиране и се намалява риска за допускане на грешки.

CATIA – Generative Shape Design 1 (GS1, GSD2)
Generative Shape Design предоставя целия набор от функционални възможности за създаване на свободни повърхности, както и ибработка на неточни повърхнинни представяния типични за дизайнерски концепции до довеждането им до точни, технологично изпълними модели. Generative Shape Design е изграден както и Part Design на напълно параметрична концепция на модела.
Модулът дава възможности за разработка на продукти с най-високи изисквания за естетиката на външната им форма. Модулът разполага с облекчена интеграция на видимите дизайнерски повърхности в конструкцията на изделието. Дизайнерските повърхности могат лесно да бъдат подменяни с цел оценка на различни варианти.

Generative Shape Design разполага с мощни механизми за оценка на качеството на създадените повърхности. Основни приложения:
- Конструкция на ламаринени каросерийни детайли за автомобили, самолети и бита
- Конструкция на шприцови детайли от пластмаса
- Функции за обработка на дизайнерските повърхности в зададените допуски без промяна на първоначалната идея на дизайнера

СИСТЕМНА АРХИТЕКТУРА
Архитектурата на CATIA V5 създадена с възможност за конфигурация, така че въведеното решение да е най–подходящо за конкретните технически изисквания на Вашето предприятие. В основата на архитектурата на CATIA стоят предварително определени конфигурации включващи набор от модули съответстващи на конкретни инженерни задачи или процеси. За да се адаптира конкретната инсталация на CATIA към специфичните изисквания на Вашата дейност, към основните конфигурации могат да бъдат добавени допълнителни модули – съвместно използвани или допълнителни. Те могат да се доставят по три начина:
- като неразделна част от стандартната конфигурация
- като допълнение
- с помоща на лиценз допускащ съвместно използване на модули между различни конфигурации

БРОШУРИ:
- Свали брошура: CATIA- цялостна интеграция в 3DEXPERIENCE
- Свали брошура: CATIA- проектиране на изделия за електрониката и микроелектрониката
- Свали брошура: CATIA Mold Tooling Design- Решения за проектиране на инструментална екипировка
- Свали брошура: CATIA Sheet Metal Design- Проектиране на изделия от листова ламарина

СТАТИИ:
- Програмиране на машини и ЦПУ с CATIA Machining- производителност, ефективност, качество: Кликни тук
Галерия