DELMIA
DELMIA- за оптимално производствено планиране
DELMIA
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
Модерното производствено планиране се извършва с програмни продукти, които работят изцяло на базата на тримерно представени модели. Създава се цялостен тримерен модел на производствената линия или на цял производствен цех, на произвежданата сглобена единици и дори виртуални модели на работещите хора. Този подход на планиране поради пълната му ориентация към цифрово представени модели е познат като Цифровото производство (Digital Manufacturing) Една общовалидна дефиниция на Цифровото производство е: „Kонцепция за производствено планиране основано на планиране на технолгични процеси, тяхната проверка и оптимизация, както и симулация на материални потоци и логистика базирана единствено и само на цифровото представяне на произвеждания продукт, както и нужнните за неговото прозводство поточни линии.“

DELMIA
е решение, което позволява да планирате, управлявате и оптимизирате Вашите производствени процеси. DELMIA е цялостна платформа за провеждане на виртуални производствени симулации чрез цифрови макети в 3D. С DELMIA можете да симулирате и прогнозирате всякакъв тип автоматизирани производствени процеси без да има нужда да се правят инвестиции в закупуване на скъпо струващи производствени системи и оборудване, преди да е изяснено, дали те отговарят на нуждите на Вашето производство. Едва тогава, когато производствените инженери на Вашата компания проиграят различни варианти на производствения процес и подберат правилната конфигурация на производствената линия, можете да вземете крайното решение, как да изглежда тя и да стартирате Вашата инвестиционна програма.
DELMIA спада към решенията от категорията решения MPM (Manufacturing Process Management). То позволява провеждането на всякакъв тип симулации типични за производствени предприятия, като например;
- симулация на работата на поточни линии
- роботизирани процеси
- монтажно-демонтажни дейности
,както и хармонизация и оптимизация на всички тези дейности с цел съкращаване на времето за производство на крайното изделие и облекчаване на човешкия труд. Основните модули на DEELMIA са:
Програмиране на роботи- Delmia Robotics
Чрез набора от функции, които се предлагат в надстройката DELMIA Robotics се извършва
симулация и програмиране на роботи за различни типове дейности (offline programming). Едно типично приложение на DELMIA Robotics е програмирането на заваръчни роботи за каросерии в автомобилната индустрия. В процеса на симулиране може да бъде проверена достъпността на робота и на заваръчния робот до определените точки на каросерията.
DELMIA Robotics позволява и симулацията на цикъла на работа и установяване на времедиаграмата на работа в даден заваръчен участък или на цяла група от роботи.

Ергономични проверки в DELMIA Ergonomics
В DELMIA Ergonomics могат да бъдат провеждани ергономични симулация, с които могат да бъдат изцяло проверени отделни дейности на потребителя на дадено изделие или дейностите извършвани по време на производствените операции. Чрез провеждането на ергономични симулации можеда бъде оценен риска да се стигне до нежелан сблъсък на човека с части от изделието, да се повиши значително комфорта при ползването му, както да се провери дали определени многократно извършвани движения на човешкия персонал при монтажни дейности са допустими по здравните норми.

Оптимизация на монтажни процеси- DELMIA Assembly Planning
Една от класическите дейности, за които се използва програмата DELMIA e планирането и
оптимизирането на производствени монтажни процеси. В тези групи дейности изхождайки от тримерно представените модели на поточната линия, на сглобяваната единици, на монтажните роботи, както и на заетия в монтажа персонал се пресъздават нужните за изпълнение и проверка на монтажа операции, като се търси съкращаване на загубите в
ненужни операции, избягват се опасни за здравето и живота на персонала дейности и се гарантира качеството на сглобената единица.


БРОШУРИ
Свали брошура: Програмиране на роботи- DELMIA ROBOTICS
Свали брошура: Планиране на производствени процеси- Plant Layout Designer
Свали брошура:Планиране на производствени участъци- Ressource Layout

СТАТИИ
Свали статия на български: Планиране на производството чрез компютърни 3D симулации
Свали статия: Планиране на производствени участъци с ЦПУ машини
Свали статия: Глобални индустриални процеси


Галерия