Simulia
Simulia
Продуктовият пакет SIMULIA/ABAQUS предлага мощни и цялостни решения както за рутинни, така и за сложни инженерни проблеми, обхващащи широк спектър от индустриални приложения - динамичната вибрация, моделиране на процесите на увреждане и разрушение, еархично моделиране при разработване на нови материали, моделиране на процесите на удар и шоково взаимодейстние на тела, термично взаимодейстние и редица други класове задачи които представляват мощен инструмен при  намаляване на разходите и увеличаване на неефективността и дават конкурентно предимство при намаляване на времето от разработването идеен проект до появата на пазара на даден иновативен продукт.

SIMULIA/ABAQUS представлява софтуерен пакет базиран на метода на крайните елементи и е изграден на модулен принцип, според областта на приложението му:

·        ABAQUS/CAE
·       ABAQUS/STANDART
·       ABAQUS/EXPLICIT
·       ABAQUS Multiphysics

Описание на модулите:

Abaqus/CAE дава възможност за бързо и ефективно създаване, редактиране, наблюдение, диагностка и визуализизация на проблемите разширени посредством ABAQUS. Потребителският  интерфейс интегрира моделиране, анализ, управление на задачи и визуализация на резултатите в последователна, лесна за използване среда, която е лесна за научаване за нови потребители, но същевременно изключително продуктивна за опитни потребители.


 Abaqus/Standard използва технология за решения, подходяща за статични и нискоскоростни динамични събития.

 Abaqus/Explicit  е подходящ за симулиране на кратки преходни динамични събития като тестване на потребителска електроника, автомобилна катастрофа и балистично въздействие. Способността на ABAQUS/Explicit да се справя ефективно със силно нелинейно поведение, като контакт, го прави много привлекателен за симулирането и на много квазистатични събития, като например валцувани на горещ метал и бавно смачкване на устройства, поглъщащи енергия. ABAQUS/Explicit е предназначен за производствени среди, така че лекотата на използване, надеждността и ефективността са основни съставки в неговата архитектура. ABAQUS/Explicit се поддържа в средата за моделиране ABAQUS/CAE за всички общи нужди пре- и пост процесорна обработка. Abaqus Multiphysics дава възможност да се използва същия крайноелементен модел, една и съща библиотека с крайни елементи, същите данни за материалите и същата история на натоварването. Структуреният модел на ABAQUS лесно може да бъде разширен, за да включва допълнително физическо взаимодействие при решаване на широк клас спрегнати задачи. Не са необходими допълнителни инструменти, интерфейси или методология за симулация. Подходящ е при решаване на следните спрегнати задачи : Abaqus/CFD; Coupled Eulerian-Lagrangian;  Hydrostatic-Fluid-Mechanical; Piezoelectric-Mechanical;  Structural-Acoustic; Thermal-Electric; Thermal-Mechanical; Thermal-Fluid-Mechanical;  Structural-Pore Pressure