Факултeт за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

University projects


Факултeт за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
event16.08.2018
Факултeт за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
Създаденият през 1990г. Факултет за германско инженерно обучение и промишлен ме-ниджмънт (ФаГИОПМ) към Технически университет - София провежда обучение изцяло по германски учебни планове, на немски език от германски и български преподаватели, като се явява най-големият образователен проект на Германия в Източна Европа.
Факултетът се финансира от Германската служба за академичен обмен (DAAD). Партньори от немска страна са и: Технологичен институт Карлсруе (KIT), Технически университет Бра-уншвайг, ФОМ - Висшето училище по икономика и мениджмънт в Есен и Ото Фон Герике Университет Магдебург. Студентите, завършили факултета имат шанс за изключително успешна реализация, не само на база високото ниво на езиковата им подготовка, но и за-ради широкоспектърните и интердисциплинарни знания и умения, които придобиват.
Ръководството на ФаГИОПМ дава всичко по силите си, работейки тясно с фирмите от индустрията в България, спомагайки провеждането на обучения, курсове, внедрява-не на нови технологии и изработването на студентски проекти върху тях.
Фирма Хайкад Инфотех си сътрудничи тясно с ръководството на факултета, като с нейна помощ студентите вече работят в лаборатория, оборудвана със софтуерния продукт CATIA. През месец май тази година факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт стартира поредица срещи на студентите си с фирми, базирани както в България, така и из цяла Европа. По този начин възпитаниците на универси-тета имат възможност да се запознаят отблизо с индустрията, да получат отговори на своите въпроси, а и не на последно място да се насочат към евентуални бъдещи рабо-тодатели.
Projects list