Professional consulting - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Professional consulting


Предизвикателствата
Огромните предизвикателства, пред които са изправени съвременните индустриални предприятия са свързани с промяната икономическите условия в света и непрекъснатото развитие на дигиталните технологии. Едни от най-важните от тях;
- Пазарите се разширяват, но с тях също така и конкуренцията не получава достъп до нашите пазари
- Произвежданите технически продукти днес се отличават с висока степен на сложност
- Навлизане на дигиталните технологии на всяко работно място
- Очакванията на инвеститори и собственици на предприятия са за наличие на високообразовани кадри с дигитални умения.

Ситуацията в България
Изследванията показват, че почти половината от българските работодатели са изправени пред трудности в намирането на високо квалифицирани кадри. Тази тенденция ще се задълбочава в близките години. Почти същия процент от работодателите сочат, че трудностите в намирането на кадри водят до намаляване на конкурентноспосбността и продуктивността им.

Хайкад Инфотех и Дасо Системс- нашата визия
Да превърнем България в един от притегателните центрове за високотехнологични компании свързани с разработката на иновативни изделия чрез създаване на ефективна система за инженерно обучение, квалификация и единни стандарти за обучение.

Нашите цели
Една от нашите основни цели е подпомагане на образователните институции за внедряване на най-добрите практики за инженерно образование. Тази наша цел осъществяваме главно чрез внедряване на софтуерни CAD / PLM решения в обучението на студентите. Убедени сме наличието,че наличието на добре квалифицирани инженерни, ще гарантира устойчив растеж на българската индустрия.
Нашите решения за Вашия бизнес
Целим да помогнем на Вашия бизнес с професионални решения свързани с намирането на най-правилните специалисти. Имаме изграден подход и решения, които са съобразени с условията в България и с нуждите на индустриалните предприятия.

Решение 1: Осъвременяване на учебните планове във висшето образование
Спомагаме ръководствата на Висшите учебни заведения за внедряване на съвременни учебни дисциплини за:
- CAD проектиране на технически изделия
- САЕ методи за инженерни симулации
- Системи за Управление на жизнения цикъл на продукта (Product Lifecycle Management- PLM)

Решение 2: Осъвременяване на учебните планове
1. Създаване на регионални инженерни учебни центрове с
модерно софтуерно CAD / CAM / CAE / PLM обезпечаване и добре подготвени преподаватели.
2. Тясно сътрудничество на центровете с регионалните висши учебни заведения, технически гимназии от една страна и индустриалните клъстери и предприятия от друга.
3. Съвременни стандарти за оценка на инженерната квалификация на специалистите, съобразени с нуждите на индустрията

Решение 3: Индивидуални решения за фирми потребители на решенията на Dassault Systemes
Всички компании потребители на решенията на Dassault Systemes в България, могат да се възползват от опита на нашата компанията от вече повече от 10 години. Практическия опит и методичния подход на нашите специалисти ще Ви помогнат да изградите оптимална стратегия за обучение и преквалификация на Вашите кадри при изпозването на модерните CAD CAM PLM системи. Ние сме на Ваше разположение, за да Ви помогнем да изградите инженерите, които са Ви нужни!