CATIA is the World's Leading Solution for Product Design and Experience. It is used by leading organizations in multiple industries to develop the products we see and use in our everyday lives.
ENERGY
Енергетиката и свързаните с нея източници за енергия се явяват ключови фактори за развитието на икономиките на държави и цели континенти. Постигането на максимална ефективност, тоест количество на получената енергия отнесена към вложените за нея енергийни източници са във фокуса на разработките на проектанти, енергетици и инженери. За да е възможно да се „проиграят“ различни конфигурации на дадена енергетична инсталация преди да бъде взето крайното решение за строеж е нужно да се изградят виртуални модели на централата и инсталациите, както и да се проведат възможните предварителни симулации. Употребата на мощни CAD приложения за виртуално проектиране са неминуема част от всеки проект за разработка на енергетични инсталации. Чрез реалистичното представяна на енергетичната инсталация проектантите се стремят да спечелят доверието на капиталовложителите инвестиращи в дадено съоръжение. За да е успешен даден енергиен проект е нужно проектиращия и по-късно експлоатиращия екип да притежават нужните познания и опит за управление на големи капитални проекти с голям активи, регулярни процеси по поддръжката и експлоатацията на централата при пълно спазване на нормативите за екологичност и проследяемост на разходите. Тези дейности се поемат днес до голяма степен от софтуерни системи за Управление на Жизнения цикъл на компонентите на дадена централа или инсталация.
Dassault Systemes предлага на системни решения за компании проектиращи съоръжения и централи в енергетиката на базата на платформата 3DEXPERIENCE, като главните приложения използвани от проектантите са от продуктовите линии CATIA, SIMULIA и DELMIA. Системният подход, типичен за отрасловите решения базирани на бизнес „Индустриални светове“, е залегнал и в конфигурацията използвана за компании работещи в сферата на енергетиката
Gallery