Професионално консултиране - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Професионално консултиране


Предизвикателствата
Огромните предизвикателства, пред които са изправени съвременните индустриални предприятия са свързани с промяната икономическите условия в света и непрекъснатото развитие на дигиталните технологии. Едни от най-важните от тях;
- Пазарите се разширяват, но с тях също така и конкуренцията получава достъп до нашите пазари
-
Произвежданите технически продукти днес се отличават с висока степен на сложност
- Навлизане на дигиталните технологии на всяко работно място
- Очакванията на инвеститори и собственици на предприятия са за наличие на високообразовани кадри с дигитални умения.
Ситуацията в България
Изследванията показват, че почти половината от българските работодатели са изправени пред трудности в намирането на високо квалифицирани кадри. Тази тенденция ще се задълбочава в близките години. Почти същия процент от работодателите сочат, че трудностите в намирането на кадри водят до намаляване на конкурентноспосбността и производителността на труда.

Хайкад Инфотех и Дасо Системс- нашата визия
Съвместно с нашия партньор Дасо Системс сме си поставили дългосрочната цел да спомогнем с нашата дейност да превърнем България в един от притегателните центрове за високотехнологични компании свързани с разработката на иновативни изделия чрез създаване на ефективна система за инженерно обучение, квалификация и единни стандарти за обучение. За да превъплатим тази наша визия в реалност, сме си поставили конкретни цели, над които работим всеки ден.
Нашите цели
1. Подпомагане на образователните институции

Една от нашите основни цели е подпомагане на образователните институции за внедряване на най-добрите практики за инженерно образование. Тази наша цел осъществяваме главно чрез внедряване на софтуерни CAD / PLM решения в обучението на студентите. Убедени сме наличието,че наличието на добре квалифицирани инженерни, ще гарантира устойчив растеж на българската индустрия.
2. Мотивация на младото поколение за избор на инженерни образователни дисциплини
Нашият екип работи непрестанно в тази посока. Издаването на редовен бюлетин, публикациите в Линкедин и Фейсбоок, както и в българските технически интернет портали, издаването на техническа литература, провеждането на семинари и обучения са само една част от дейностите ни подчинени на крайната цел да направим дейността на инженера, работещ с най-модерни CAD CAM PLM системи привлекателна и интерсна за младите хора.
3. Подпомагане на нови, иновативни компании (start-up''s)
С нашата дейност подпомагаме и компании стартираща нов бизнес. Спомагаме да получат ясна и точна консултация, как да структурират своята дейност свързана с нужното софтуерно обезпечаване за своята развойна и производствена дейност, какви кадри са им нужни и какви компетенции да притежават те. Предлагаме изключително атрактивни програми за придобиване на софтуер при изключително добри условия.

Нашите решения за Вашия бизнес
Целим да помогнем на Вашия бизнес с професионални решения свързани с намирането на най-правилните специалисти. Имаме изграден подход и решения, които са съобразени с условията в България и с нуждите на индустриалните предприятия.

Решение 1: Осъвременяване на учебните планове във висшето образование
Спомагаме ръководствата на Висшите учебни заведения за внедряване на съвременни учебни дисциплини за:
- CAD проектиране на технически изделия
- САЕ методи за инженерни симулации
- Системи за Управление на жизнения цикъл на продукта (Product Lifecycle Management- PLM)

Решение 2: Осъвременяване на учебните планове
1. Създаване на регионални инженерни учебни центрове с модерно софтуерно CAD / CAM / CAE / PLM обезпечаване и добре подготвени преподаватели.
2. Тясно сътрудничество на центровете с регионалните висши учебни заведения, технически гимназии от една страна и индустриалните клъстери и предприятия от друга.
3. Съвременни стандарти за оценка на инженерната квалификация на специалистите, съобразени с нуждите на индустрията

Решение 3: Индивидуални решения за фирми потребители на решенията на Dassault Systemes

Всички компании потребители на решенията на Dassault Systemes в България, могат да се възползват от опита на нашата компанията от вече повече от 10 години. Практическия опит и методичния подход на нашите специалисти ще Ви помогнат да изградите оптимална стратегия за обучение и преквалификация на Вашите кадри при изпозването на модерните CAD CAM PLM системи. Ние сме на Ваше разположение, за да Ви помогнем да изградите инженерите, които са Ви нужни!