Аграрен университет- Пловдив– „Пълен напред“ с високите технологии на Дасо Систем! - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Университетски проекти


Аграрен университет- Пловдив– „Пълен напред“ с високите технологии на Дасо Систем!
event13.08.2018
Аграрен университет- Пловдив– „Пълен напред“ с високите технологии на Дасо Систем!
От създаването си през 1945г. до днес Аграрният университет – Пловдив разпространява знания, съхранява и обогатява традициите в българското земеделие. Утвърждава се като национален център на аграрната наука и образование в България. Възпитаници на АУ – Пловдив са над 30 000 агрономи, инженери, еколози, икономисти, от които над 3000 чуждестранни граждани. Аграрният университет провежда обучение на европейско ниво в трите образователни степени: “бакалавър”, “магистър” и “доктор”.
Фирма Хайкад Инфотех и Аграрен университет започнаха своето сътрудничество през 2017г. Въпреки краткото изминало до момента време, то показва първи успешни резултати. В ръководената от доц. Ко-митов CAD CAM лаборатория студентите имат вече възможността да се обучават и да работят в средата на CATIA. Най– вече с иновативния си интерфейс, CATIA е изключително привлекателна за студентите. Чрез работата с CATIA те допълват подготовката си от учебния план и увеличават осезаемо шансовете си на па-зара на труда, поради практическите познания за работата с модерна CAD CAM система. Липсата на кад-ри, достатъчно добре подготвени за новостите в индустрията, е един от най-наболелите проблеми на пос-ледните години. Аграрен университет полага изключително големи грижи за своите възпитаници, за да могат те да получат един добър старт в своята кариера.
Със съдействието на доц. д-р инж. Георги Георгиев Комитов фирма Хайкад Инфотех оборудва работ-ни места с продукта CATIA, които са достъпни за всички, желаещи да се обучават. Под ръководството на доц. Комитов, студентите от Аграрен университет—Пловдив вече са изпълнили редица курсови и диплом-ни работи в CATIA, което им дава една солидна подготовка за бъдеща професионална реализация.
Решението на Аграрен университет да внедри в обучението на студентите CATIA e обусловено от безспор-ните възможности на CATIA за моделиране на най-сложен тип изделия, но не на последно място и поради приложението й в едни от водещите производители на земеделска техника в света, като CLAAS и AGCO Fendt например. Компании, с които Аграрен университет поддържа тесни взаимоотношения.
Всички проекти