АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions
Dassault Systemes Automotive PLM - решения за пълна интеграция в системата на автомобилните доставчици
АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ
Автомобилостроенето е един от традиционните сектори, в които решенията на Dassault Systemes са практически неотменима част от развойната дейност на почти всички компании производители на автомобили по света. С помощта на CATIA са разработени голяма част от автомобилите по света във всички дисциплини на този комплексен технически продукт; създаване на дизайна, конструкция на каросерията, разработка на двигател и окачване и не на последно място заемащата все по-важна роля интеграция на електрически системи и електроника.


Ефективно управление на проекти
ENOVIA и 3DEXPERIENCE са софтуерните инструменти за организацията на проекти и Управлението на жизнения цикъл на продукта (Product Lifecycle Management). Те са неотменима част от всеки проект за разработка на нов автомобил. Без тяхната употреба е практически немислима организацията на огромното количество инженерна документация създавана за изключително кратко време, проследяване на срокове и графици и финансов контрол на проектите.

Виртуална симулация на производството
Съществуват много на брой методи и модели за оптимизирано производство в автомобилостроенето. Целите на тези модели са:
- цялостна ориентация на производството към изискванията на клиента
- намаляване на брака
- повишаване на качеството
- увеличаване на производителността.
Голяма част от тези модели се базират на теоритични математически модели, за които не съществуват практически софтуерни инструменти. Със своя опит от повече от 30г. в автомобилната индустрия, Dassault Systemes предоставя практически инструменти за приложение на най-добрите методологии за оптимизация на производството в рамките на лесно усвоими и приложими в практиката софтуерни системи. DELMIA е системното решение за производствено планиране и създаване на виртуални симулации на отделни производствени линии и на цели автомобилни фабрики. DELMIA позволява ранно планиране на нужните площи, роботизирани и монтажни системи, допълнителни производствени приспособления, транспортни системи и не на последно място ергономична симулация на работните движения на работниците нужни за монтажа на специфични компоненти.

Интеграция на електронни системи
Съвременните автомобили съдържат огромен на брой електронни системи свързани с безопасността, комфорта, ефективността на двигателя и навигацията. Съвременните тенденции в автомобилостроенето като автономните автомобили и електромобилите представляват ново поле на работа на инженерите, за което са нужни нови подходи, системи и методики. Интеграцията на тези системи помежду им, както и тяхната адаптация към механичната структура на автомобила е огромно предизвикателство към автомобилните инженери днес. Отговор на тези предизвикателства дава платформата 3DEXPERIENCE и решенията от групата Systems Engineering. Те позволяват цялостна симулация на работата на електронни системи и взаимодействието помежду им в единно системно решение - 3DEXPERIENCE. 3DEXPERIENCE позволява съвместна работа на инженери от различни технически дисциплини- механични конструктори, електроинженери, електроници и софутерни инженери. 3DEXPERIENCE позволява те да работят в единна работна среда без да е нужно да се използват различен на брой, често несъвместими софтуерни решения, които усложняват прехвърлянето на данни в различни формати.


Създаване на изживявания
Решенията на Dassault Systemes предоставят не само възможности за разработка на автомобили и компоненти. Съвременните възможности на прдуктовата гама 3DS Automotive PLM позволява още на ранен етап, още преди наличието на физически прототипи, дизайнери и бъдещи клиенти да оценят въздействието на новите разработки.


Основните предимства на 3DS Automotive PLM накратко:
- Разработвай
в контекста на цялостната система от функционалните изисквания до логическия и реален модел в затворен, неразривен цикъл.
- Проследявай идеите за подобрение и изисквания към изделието през целия му жизнен цикъл, така че да няма разлика от това, което желае пазара и това, което произвеждаш.
- Управлявай
цялостния процес на разработка на изделието чрез използване на единна софтуерна платформа. Използвай най-добрите световни практики вградени в 3DEXPERIENCE без да има нужда от прехвъряне на информация между различни софтуерни продукти.
- Използвай
максимално възможностите за провеждане на виртуални симулации с цел предварително доказване характеристиките на изделието.
- Внедрявай
методики за качествен контрол, като например APQP and PPAP, за критични компоненти и процеси, за да гарантираш качеството на разработваното изделие в автомобила.
- Симулирай и сравнявай
алтернативи на производствените линии, за да скъсиш времето до началото на производството (Start Of Production).
- Използвай
единна база данни за информацията свързана с проекта.

БРОШУРИ

Свали брошура: Innovation on track - Включи на скорост Иновации!
Свали брошура: Voice of the customer - Вслушай се в твоите клиенти
Свали брошура: Lean,Green, Compliant - Създавай ефективни продукти съобразени с природата
Свали брошура: MODULAR, GLOCAL & SECURE - Модулни системи за поддръжка на глобалното сътрудничество
Свали брошура: Smart, safe,connected - Интелигентни системи за сигурност за транспортни средства
Свали брошура:Target zero defect - Качество без компромиси
Свали брошура: Bid to win - Как да печелим проекти от автомобилните OEM
СТАТИИ

Свали статия: EXPAND LEAN MANUFACTURING WITH MES - Приложи Гъвкаво производство на практика с помощта на DELMIA

Галерия