DELMIA MACHINING - прецизност, качество, ефективност при програмирането на машини с ЦПУ! - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions
DELMIA MACHINING - прецизност, качество, ефективност при програмирането на машини с ЦПУ!
Ефективност и качество в създаването на управляващи програми за машини с ЦПУ
DELMIA MACHINING - прецизност, качество, ефективност при програмирането на машини с ЦПУ!
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
За всяко машиностроително предприятие е от изключително значение да гарантира качеството на своята продукция и определените срокове за производство. Важна предпоставка за това са оптималната организация на работа, ефективното планиране и налчиността на модерен машинен парк в предприятието. Също толкова важно е и комбинацията с използването на модерни софтуерни системи за дигитализация на развойните и производствените процеси.
В предприятията навлизат модерни системи за планиране на производствени операции и програмиране на металорежещи машини. Това позволява симулация на технологиите на обработка и улеснено им програмиране. Днес компютърните симулации на технологичния процес дават възможност да се симулират, прогнозират и оценяват възможни технологични стратегии, да се подбере най-оптималната от тях и да се постигне най-високо качество при най-ниска себестойност. Едно от водещите решения за симулация и програмиране на машини с ЦПУ е системата DELMIA 3DEXPERIENCE Machining

ХАРАКТЕРИСТИКИ
DELMIA 3DEXPERIENCE Machining
е CAM/NC система за симулация и създаване на управляващи програми за металорежещи машини с ЦПУ. Тя е част от колаборативната платформа за инженерно проектиране 3DEXPERIENCE и притежава пълна интеграция с 3D системата CATIA. Архитектурата на DELMIA 3DEXPERIENCE Machining се отличава със следните характеристики:
1. Конструкторът и технологът ползват единна работна среда за тримерно проектиране, якостен и кинематичен анализ и генериране на управляващи програми. Това позволява безпроблемно да се актуализират програмите за обработка при промяна на геометрията на изделието.
2. DELMIA 3DEXPERIENCE Machining представлява цялостно решение за създаване на технологията за обработка на изделието в завършен вид - от програмирането на стратегиите за обработка, през използваните инструменти до нужната за извършваните обработки технологична екипировка. Още повече, DELMIA 3DEXPERIENCE Machining позволява симулацията не само на режещите инструменти, но и на цялата машина. Това е възможно чрез единно представяне на геометричната информация на обработваното изделие, технологичната екипировка за неговото закрепване, технологичната карта на операциите за обработване и нужните за тях режещи инструменти.
3. DELMIA 3DEXPERIENCE Machining разполага със съвършенно нова работна среда даваща възможност на технолозите да работят ефективно и улеснено със системата.  Навлизането на начинаещи технолози е бързо и ефективно и е съобразно с обучителните програми на университетите и техническите гимназии в България.

ПРОЦЕС НА РАБОТА В DELMIA 3DEXPERIENCE Machining
Всеки проект в DELMIA 3DEXPERIENCE Machining следва предварително установен систематичен подход за изграждане на управляващата програма. Заложените в DELMIA 3DEXPERIENCE Machining методики на работа са оптимизирани през годините на база опита от десетки хиляди успешни проекти разработени от инженери и технолози по целия свят. Софтуерните специалисти на Dassault Systemes използват този опит и непрекъснато подобряват системата, като я адаптират към нови стратегии на работа, видове материали и иновативни инструменти за обработка. В софтуерните алгоритми са приложени най-новите научни открития в областта на обработката на материалите.

Основните стъпки на работа в DELMIA 3DEXPERIENCE Machining са следните:
1. Импортиране на 3D модела
След импортиране на 3D модела на обработваното изделие той се коригира, ако това е нужно (в случай че се използва CAD система различна от CATIA).
2. Задаване на базирането и избор на обработваните зони
Следващата стъпка е задаването на базирането на изделието и избор на обработваните зони на модела.
3. Избор на технологичния процес
Следва подбора на технологичния процес на обработка. DELMIA 3DEXPERIENCE Machining дава насоки за подбор на най-оптималните стратегии за работа базирани на най-добрите световни практики, но и технолога може да промени и адаптира технологията по всяко време съобразно неговите конкретни нужди. След избора на стратегията технологичната последователност може да бъде променена от технолога по всяко време. 
4. Провеждане на симулация
В следващата стъпка се провежда симулацията на работата на режещия инструмент, пътя на работа, отнемането на материал. В зависимост от нуждите може да се проведе и симулация на работата на цялата металорежеща машина съобразявайки нейната кинематика (типично за 5-осните обработки). Чрез разнообразните възможности за визуализация на обработващия процес на всеки етап може да се проследи кой обработващ инструмент от магазина работи в момента, да се определи количеството на отнетия материал, дълбочината на рязане при дадена операция, дебелината на стената на детайла след дадена операция или да се открият евентуални сблъсъци. Симулацията взима предвид реалното пространствено разположение на детайла, приспособленията за закрепване, обработващия инструмент и обработващата глава, както и габаритните размери на масата на машината. При детекция на сблъсък между обработващия инструмент, вретеното, обработвания детайл и машината, симулацията може да бъде спряна.
5. Оптимизация на технологичната последователност
Технологът може да зададе нова траектория на обработване, да промени подхода на обработване от 3- на 5-осно фрезоване. Металорежещата машина се симулира не само със своята геометрична форма и кинематични възможности, но също така с допустимите граници на подаване. Например в случай на превишаване на допустимите стойности на подаването, това се съобщава от програмата.
6. Извеждане на крайната програма и документация на проекта
Последната стъпка е извеждането на управляващата програма и нейната документация.

МОДУЛНА АРХИТЕКТУРА СЪОБРАЗЕНА С ВАШИТЕ НУЖДИ
DELMIA 3DEXPERIENCE Machining
притежава типичната за платформата 3DEXPERIENCE модулна архитектура. Модулите са разделение на роли (Roles) и приложения (Apps), които могат да бъдат надграждани по всяко време в зависимост от Вашите нужди. Ролите съдържат приложения, които са обособени във всяка роля, за да покрият типичните нужди за отделните роли.
DELMIA 3DEXPERIENCE Machining разполага със следните роли:
-
Cutting Tool Technologist (NTT)
- NC Prismatic Programmer(NPM)
- NC Milling Machining Programmer (NMG)
- NC Prismatic and Turning Programmer (NPT)
- NC Multi-axis Milling Programmer (NMX)
- NC Multi-axis Milling and Turning Programmer (NMT)
- NC Machine Code Validation Specialist (NMV)
- Drill & Fill Engineer (NDR)

Cutting Tool Technologist (NTT)
Позволява създаването на фирмени библиотеки от обработващи инструменти съобразно стандарта ISO13399. В библиотеките могат да бъдат запазена геометричната форма на инструментите и характерни режими на обработка, така че те да се използват от технолозите в цялото предприятие с цел по-високо ниво на стандартизация.

За повече информация посетете страницата на Dassault Systemes: кликни тук

NC Prismatic Programmer (NPM)
Симулиране и програмиране на 2,5-координатно фрезоване и пробиване. Допълнителните стратегии за обработка на закаление стомани (Spiral Morphing, Adaptive Concentric Milling) допълнитено разширяват възможностите на модула.

NC Prismatic Programmer (NPM) може да бъде разширен със следните роли:
-
NC Prismatic & Turning Programmer (NPT)
- NC Milling Machining Programmer (NMG)
- NC Multi-Axis Milling Programmer (NMX)
- NC Multi-Axis Milling & Turning Programmer (NMT)
- 3D Design for Manufacturing Engineer (DME)
За повече информация посетете страницата на Dassault Systemes: кликни тук
За детайлна брошура: кликни тук

NC Milling Machining Programmer (NMG)
Модула служи за симулиране и програмиране на 2,5 и 3-координатно фрезоване на свободни повърхнини. Допълнителните стратегии за обработка на закалени стомани (Spiral Morphing, Adaptive Concentric Milling) разширяват възможностите на модула. Възможно е програмирането на допълнителна пет ос чрез конвертер на 3+2 оси с цел избягване на колизии.

За повече информация посетете страницата на Dassault Systemes: кликни тук
За детайлна брошура: кликни тук

NC Prismatic and Turning Programmer (NPT)
Служи за симулиране и програмиране на стругови и обработващи центри със стругово-фрезови функции. Позволява програмирането на призматични детайли и пробивни операции.

NC Prismatic and Turning Programmer (NPT) може да бъде разширен със следните роли:
- NC Machine Code Validation Specialist (NMV)
- Shop Floor Equipment Engineer (EQE)
- 3D Design for Manufacturing Engineer (DME)
За повече информация посетете страницата на Dassault Systemes: кликни тук
За детайлна брошура: кликни тук
NC Multi-Axis Milling Programmer (NMX)
NC Multi-Axis Milling Programmer (NMX) позволява симулация и програмиране на паралелно 5-осно фрезоване на свободни повърхности. Това включва програмиране на пробивни операции, специализирани стратегии за обработка на закалени стомани (Spiral Morphing, Adaptice Concenric Milling), които допълнитено разширяват възможностите на модула.

NC Multi-Axis Milling Programmer (NMX) може да бъде разширен със следните роли:
- NC Machine Code Validation Specialist (NMV)
- Shop Floor Equipment Engineer (EQE)
- 3D Design for Manufacturing Engineer (DME)
За повече информация посетете страницата на Dassault Systemes: кликни тук
За детайлна брошура: кликни тук

NC Multi-Axis Milling & Turning Programmer (NMT)
NC Multi-Axis Milling & Turning Programmer (NMT) позволява симулация и програмиране на стругови и пробивни операции с няколко револверни глави, типични за обработващи центрове със стругово- фрезови функции. Позволява 5-осни обработки за изделия с голяма сложност. Възможно е програмирането на синхронизирани операции с няколко револверни глави.

NC Multi-Axis Milling & Turning Programmer (NMT) ) може да бъде разширен със следните роли:
- NC Machine Code Validation Specialist (NMV)
- Shop Floor Equipment Engineer (EQE)
- 3D Design for Manufacturing Engineer (DME)
За повече информация посетете страницата на Dassault Systemes: кликни тук
За детайлна брошура: кликни тук

NC Machine Code Validation Specialist (NMV)
NC Machine Code Validation Specialist (NMV) дава допълни възможности за контрол и проверка на генерираните управляващи програми чрез 3D симулация на ЦПУ машината и обработващия инструмент на база ISO код (G код или машинен код). Валидирането на симулацията на ниво ISO код е изключително близка до реалните условия, защото ISO кода отговаря на командите, които управляващата програма спуска към управлението на машината. NMV позволява симулация на отнетия материал, както и възможност за симулация на движението на машината  (пълна кинематика на машината), като позволява диагностика на възможни сблъсъци между обработващия инструмент, детайла и технологичната екипировка.

За повече информация посетете страницата на Dassault Systemes: кликни тук
За детайлна брошура: кликни тук

Drill & Fill Engineer (NDR)
Drill & Fill Engineer (NDR) служи за симулация и програмиране на пробивни и нитовъчни операции типични при производството на самолетни фюзеляжи.

За повече информация посетете страницата на Dassault Systemes: кликни тук

Автоматизация на цялостни технологични процеси - от управление на отделна машина към управление на производствени линии

Завършващата фаза след определянето на оптималната стратегия за обработване е провеждането на цялостна симулация на обработване при напълно реалистично пресъздаване на реалните производствени параметри на наличните металорежещи машини. В DELMIA 3DEXPERIENCE Machining допълнително е възможно изцяло да се затвори процеса на планиране и симулация на цял производствен участък при пълна синхронизация на работата на множество машини със ЦПУ, обслужващите ги оператори и транпортьорите между тях.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА
С DELMIA 3DEXPERIENCE Machining  могат да бъдат обхванати практически всички нужди за симулация, генериране на управляващи и програми за ММ с ЦПУ. Изключителните технологични възможности на системата я правят изключително желана в предприятия, за които компромисите с качеството на произвежданата изделия са недопустими, а икономическата съобразност на проектите е от водещо значение.
Някои от основните технологични възможности на DELMIA 3DEXPERIENCE Machining са:
- широк набор от стратегии за обработки, които се доразвиват и увеличават непрестанно;
- различни варианти за подвеждане и извеждане на обработващия инструмент от заготовката; 
- голям избор на обработващи инструменти и възможност за тяхната адаптация;
- поддръжка на високоскоростно фрезоване (HSM - High Speed Machining);
  автоматичен контрол за колизии между заготовка, обработващ инструмент, екипировка и машина;
- визуализация на управляващата програма;
- възможности за редактиране на програмите;
- широк набор от постпроцесори и възможност за тяхното създаване;
- поддръжка на форматите APT и ISO;
- улеснена възможност за работа с всякакъв вид CAD системи поддържащи форматите STEP, IGES, STL;

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА
1. Подбиране на оптимална обработка с цел постигане на най- високо качество при най-ниска себестойност.
2.  Оптимално използване на ресурса на скъпо струващи ЦПУ машини.
3. Бързо и лесно навлизане в симулацията и програмирането на ЦПУ машини и за неспециалисти.
4. Чрез използване на колаборативната платформа за инженерно проектиране 3DEXPERIENCE се дава възможност целия процес на проектиране и производствено планиране да бъде управляван в единна информационна база. Това може да бъде:
- геометрична информация за детайла
- приспособленията за неговото закрепване
- технологичната карта на операциите за обработване и нужните за тях режещи инструменти
- Специализирани режими на работа
Галерия