SIMULIA - гарантирай надежността на своите продукти! - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions
SIMULIA - гарантирай надежността на своите продукти!
SIMULIA - за виртуално обезпечаване на надежността на изделието
SIMULIA - гарантирай надежността на своите продукти!
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
Изключително кратките срокове за внедряване на нови технически изделия, машини, механизми и транспортни средства, както и все по-високите изисквания на закондателството към сигурността и надежността на всякакви технически изделия изискват прилагането на нови подходи и методики в развойния процес. Компютърно подпомогнатите математически симулации са назаменим инструмент на инженера за прогнозиране и гарантиране на функционалните параметри на разработвания продукт, като и за обезпечаване на неговата надежност и сигурност. 
РЕШЕНИЯТА
Продуктовият пакет SIMULIA/ABAQUS предлага мощни и цялостни решения както за рутинни, така и за сложни инженерни проблеми, обхващащи широк спектър от индустриални приложения, като:
- динамични вибрации,
- моделиране на процесите на увреждане и разрушение,
- моделиране при разработване на нови материали,
- моделиране на процесите на удар и шоково взаимодейстние на тела,
- термично взаимодействие.
SIMULIA/ABAQUS е софтуерен пакет базиран на метода на крайните елементи изграден на модулен принцип, според областта на приложението му:
· ABAQUS/CAE
· ABAQUS/STANDART
· ABAQUS/EXPLICIT
· ABAQUS Multiphysics

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛИТЕ
ABAQUS/CAE
Дава възможност за бързо и ефективно създаване, редактиране, наблюдение, диагностка и визуализизация на проблемите разширени посредством ABAQUS. Потребителският интерфейс интегрира моделиране, анализ, управление на задачи и визуализация на резултатите в последователна, лесна за използване среда, лесна за научаване за нови потребители, но същевременно изключително продуктивна за специалисти с опит.
ABAQUS/STANDARD
ABAQUS/STANDARD използва технология за решения, подходяща за статични и нискоскоростни динамични събития. Abaqus Standard е съдържа следните модули:
- VCCT for Abaqus
- Abaqus/AMS
- Abaqus/Design
- Abaqus/Aqua
- Interface Products
ABAQUS/EXPLICIT
Abaqus/Explicit е подходяща за симулиране на кратки преходни динамични събития, като тестване на потребителска електроника, автомобилна катастрофа и балистично въздействие. Способността на ABAQUS/Explicit да се справя ефективно със силно нелинейно поведение, като например контакт, го прави много привлекателен за симулирането на квазистатични събития, като например валцувани на горещ метал и бавно смачкване на предмети, поглъщащи енергия. ABAQUS/Explicit се поддържа в средата за моделиране ABAQUS/CAE за всички общи нужди на пре- и пост процесорната обработка.
ABAQUS/MULTIPHYSICS
Abaqus Multiphysics дава възможност да се използва същия крайноелементен модел, една и съща библиотека с крайни елементи, същите данни за материалите и същата история на натоварването. Структуреният модел на ABAQUS лесно може да бъде разширен, за да включва допълнително физическо взаимодействие при решаване на широк клас спрегнати задачи. Не са необходими допълнителни инструменти, интерфейси или методология за симулация. Подходящ е при решаване на следните спрегнати задачи: Abaqus/CFD; Coupled Eulerian-Lagrangian; Hydrostatic-Fluid-Mechanical; Piezoelectric-Mechanical; Structural-Acoustic; Thermal-Electric; Thermal-Mechanical; Thermal-Fluid-Mechanical; Structural-Pore Pressure
ABAQUS ISIGHT
Софтуерен пакет за куплиране на симулации от различни софтуерни пакети и различни дисциплини в автоматизиран процес.Симулации изискващи използването на различни симулационни кодове, при които резултатите от симулацията на единият солвър се използват като входните данни за последваща симулация.
TOSCA
Провеждане на структурни и флуидни оптимизации. С помощта на Tosca могат да се провеждат оптимизации съвместно с едни от най-популярните FEA програми, като например: Abaqus, ANSYS, MSC Nastran, както и CFD кодовете STAR-CCM+ и ANSYS Fluent.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДМИСТВА
Продуктовият пакет SIMULIA/ABAQUS е мощен инструмент за снижаване на разходите в процес на разработка на новите изделия чрез снижаване броя на реалните прототипи за сметка на компютърната симулация. Едновременно SIMULIA/ABAQUS дава конкурентно предимство на фирмите чрез съкращаване на времето от разработването на идеен проект до появата на пазара на продукта.
SIMULIA4

SIMULIA and 3DEXPERIENCE - кликни тук и стартирай видео

БРОШУРИ:
Свали брошура: simulia-abaqus-unified-fea-brochure
Галерия