АВИАЦИЯ И ОТБРАНА - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions
АВИАЦИЯ И ОТБРАНА
Имат ли място дигиталните технологии в Отбранителната индустрия
Отбранителната индустрия днес излиза далеч извън класическите представи за нея. Научно-изследователския, технологичния и производствения потенциал на една държава придобива все по-голяма важност за гарантиране на националната сигурност и отбрана. Мощни компютърни системи, иновативни софтуерни програми характеризират работното място на голяма част от заетите служители в армиите по света. Иновациите и новите технологии, внедряването на модерни продукти и системи спомагат усъвършенстването на отбранителните способности на отделните държави. Водещи световни производители на отбранителна техника са оценили от години нуждата и ползите от въвеждане на ИТ системи за проследяване на проекти и развойни програми, както и употребата на модерни системи за тримерно проектиране. Успехът на проекти за модернизация в областта на отбраната е измерим в дълги периоди от време и изисква нов, централизиран подход за систематизиране, архивиране и предоставяне на достъп до информацията свързана с използваните технологии, материали и доставчици.

Dassault Systemes - дългогодишен партньор на авиационната и отбранителната индустрия
Фирма Dassault Systèmes е традиционен партньор на  компаниите работещи в отбранителната промишленост и компаниите  разработващи военна летателна техника, военни транспортни системи или военни кораби. Като примери от самолетостроенето с военно предназначение могат да се споменат компаниите Airbus, Boeing, Bell Helicopter, Embraer, Dassault Aviation, Сухой, SAAB Aeronautics и много други.
Със своите специфични познания за процесите и методите за разработка на иновативни компоненти и системи за отбранителната индустрия, Dassault Systèmes се превръща в един от най-големите интегратори на познание за целия процес - от първоначалната концептуална фаза, през производственото планиране до виртуалното планиране на процеса на извеждане от експлоатация и рециклиране. При създаване на информационни PLM платформи базирани на 3DEXPERIENCE, е възможно да се интегрират всички участници в даден проекта от: инженери, производствени и сервизни инженери, инженери по качество и изпитания стигайки до финасовия директор и ръководството на компанията. Допълнително чрез 3DEXPERIENCE е възможно да се осигури оторизиран достъп и до доставчиците, които са извън компанията, но имат ключови задачи в дадения проект, така че всеки един от отговорните да имат пълна и точна информация за развитието на проекта във всеки един момент чрез единна комуникационна платформа.

Технологическо лидерство базирано на 3DEXPERIENCE - гаранция за успеха на развойната програма
По примера и на други индустриални сектори и в сектора Авиация и отбрана 3DEXPERIENCE придобива все по-голямо значение. Методиките на работа и управление на процеси чрез стандартизиран контрол на Жизнения Цикъл на Продукта (Product Lifecycle Management) се определят от специалистите в бранша като една от най-важните предпоставки за успеха на дадена развойна програма. Решенията базирани на технологията 3DEXERIENCE дават възможност  за пълен контрол на изпълнението на отделните подзадачи, спазване на сроковете на изпълнение, както и спазване на процедурите за допускане. Така важният фактор сигурност по отношение на недостъпността до интелектуалната собственост и нейната неприкосновеност са също гарантирани в 3DEXPERIENCE. 3DEXERIENCE позволява пълен контрол на достъпите до информацията при едновременна възможност за оторизиран достъп до проектната информация от всички участници в развойната програма.
CATIA 3DEXPERIENCE - Иновативен инструментариум за 3D проектиране
CATIA е решението, което Dassault Systèmes предлага на инженерите в компаниите разработващи отбранителна техника, за да решават своите задачи в развойния процес. Използвайки един от най-известните CAD продукти в света е възможно по достъпен и точен начин да се съобразяват специфичните за отбранителна индустрия изисквания от идейния проект до изготвянето на производствената документация. Създадените в CATIA тримерни модели могат да бъдат използвани за различни цели в процеса на разработване на нови изделия, машини или системи, като например провеждане на якостни или термофлуидни симулации, симулации на монтажно-демонтажни дейности или провеждането на виртуални обучения без да е нужно наличието на физически прототип.

Чрез постигане на пълен синхрон на данните между 3DEXPERIENCE и CAD приложението CATIA, днес е възможна акуратна оценка за това, дали всички изисквания към разработваните детайли, възли и системи са изпълнени и дали се покриват действащите стандарти. Възможно е проиграване на разнообразни варианти за промяна на изискванията и тяхното въздействие върху поведението на крайния продукт, неговата технологичност и себестойност.

SIMULIA - FEM aнализи на компоненти и системи с висока степен на надеждност

Използването на SIMULIA за симулация на всякакъв вид якостни проблеми на базата на солвъра ABAQUS като вградено решение в CATIA или като автономна програма  позволяват провеждането на якостни, термични и динамични симулации и анализи.  Специално в случаите на критични компоненти или възли, които подлежат на строги изисквания по отношение на тяхната надеждност, нещо типично за авиационната и отбранителната техника, SIMULIA предлага широк набор от функции за коректно пресъздаване на граничните условия и натоварванията на компонентите и акуратна симулация с цел да се предотвратят евентуални произшествия и да се застрашат човешки животи. 

DELMIA - Дигитална фабрика
DELMIA е системно решение разработвано от фирма Dassault Systemes за производствено планиране, който работи изцяло на базата на тримерно представени модели. Създава се цялостен тримерен модел на производствената линия или на цял производствен цех, на произвежданата сглобена единици и дори виртуални модели на работещия персонал. Този подход на планиране поради пълната му ориентация към цифрово представени модели е познат като Цифровото производство (Digital Manufacturing). DELMIA спада към решенията от категорията решения MPM (Manufacturing Process Management). Той позволява провеждане на всякакъв тип симулации типични за производствени предприятия, като например симулация на работата на поточни линии, на роботизирани процеси, на монтажно-демонтажни дейности, както и хармонизация и оптимизация на всички тези дейности с цел съкращаване на времето за производство на крайното изделие, облекчаване на човешкия труд, както и предварително прогнозиране и проверка за евентуални грешки допускани от работния персонал при монтажно-демонтажни операции свързани с критични компоненти и инсталации. С DELMIA е възможно да бъдат постигнати значителни предимства с цел:
1. Скъсяване на времето за въвеждане на ново изделие в производство
2. Намаляване на времето за достигане на оптимално натоварване на производствените мощности за достигане на зададените производствени обеми, качество и себестойност
3. Избягване на брак поради грешки в производствения или монтажния процес
4. Възможности за бърза симулация на евентуални промени в производството без да са нужни практически експерименти
5. Снижаване на човешката намеса

Обучение и поддръжка с помощта на Виртуална реалност
Решенията от семейството 3DEXPERIENCE позволяват виртуалните светове познати допреди години само от света на електронните игри в комбинация с изградените тримерни модели да бъдат използвани за провеждането на виртуални ситуации виртуални обучения на пилоти, корабен персонал или оператори на комплексни военни инсталации. Напълно реалистичното пресъздаване на манипулационни системи, пултове за управление позволяват да се провеждат безопасни експерименти и обучения до достигане на нужното ниво на квалификация на персонала или да бъдат проигравани критични ситуации без да се рискуват човешки животи или загуба на скъпо струваща техника.