DELMIA - Digital Twin - планирай своето производство във виртуален свят! - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions
DELMIA - Digital Twin - планирай своето производство във виртуален свят!
DELMIA - Digital Twin - планирай своето производство във виртуален свят!
DELMIA - Digital Twin - планирай своето производство във виртуален свят!
DELMIA - Digital Twin - планирай своето производство във виртуален свят!

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
Модерното производствено планиране се извършва с програмни продукти, които работят изцяло на базата на тримерно представени модели. Създава се цялостен тримерен модел на производствената линия или на цял производствен цех, на произвежданата сглобена единици и дори виртуални модели на работещите хора. Този подход на планиране поради пълната му ориентация към цифрово представени модели е познат като Цифровото производство (Digital Manufacturing) Една общовалидна дефиниция на Цифровото производство е: „Kонцепция за производствено планиране основано на планиране на технолгични процеси, тяхната проверка и оптимизация, както и симулация на материални потоци и логистика базирана единствено и само на цифровото представяне на произвеждания продукт, както и нужните за неговото прозводство поточни линии.“DELMIA е решение, което позволява да планирате, управлявате и оптимизирате Вашите производствени процеси. DELMIA е цялостна платформа за провеждане на виртуални производствени симулации чрез цифрови макети в 3D. С DELMIA можете да симулирате и прогнозирате всякакъв тип автоматизирани производствени процеси без да има нужда да се правят инвестиции в закупуване на скъпо струващи производствени системи и оборудване, преди да е изяснено, дали те отговарят на нуждите на Вашето производство. Едва тогава, когато производствените инженери на Вашата компания проиграят различни варианти на производствения процес и подберат правилната конфигурация на производствената линия, можете да вземете крайното решение, как да изглежда тя и да стартирате Вашата инвестиционна програма.
DELMIA спада към решенията от категорията решения MPM (Manufacturing Process Management). То позволява провеждането на всякакъв тип симулации типични за производствени предприятия, като например:
- симулация на работата на поточни линии
- роботизирани процеси
- монтажно-демонтажни дейности, както и хармонизация и оптимизация на всички тези дейности с цел съкращаване на времето за производство на крайното изделие и облекчаване на човешкия труд.

DELMIA 3DEXPERIENCE притежава типичната за платформата 3DEXPERIENCE модулна архитектура. Модулите са разделение на роли (Roles) и приложения (Apps), които могат да бъдат надграждани по всяко време в зависимост от Вашите нужди. Ролите съдържат приложения, които са обособени във всяка роля, за да покрият типичните нужди за отделните роли. DELMIA 3DEXPERIENCE разполага със следните роли:
Програмиране на роботи - Delmia Robotics
Чрез набора от функции, които се предлагат в надстройката DELMIA Robotics се извършва
симулация и програмиране на роботи за различни типове дейности (offline programming). Едно типично приложение на DELMIA Robotics е програмирането на заваръчни роботи за каросерии в автомобилната индустрия. В процеса на симулиране може да бъде проверена достъпността на заваръчния робот до зададените от конструктора точки на каросерията.
DELMIA Robotics позволява и симулацията на цикъла на работа и установяване на времедиаграмите в даден заваръчен участък или на цяла група от роботи.
Ергономични проверки в DELMIA Ergonomics
В DELMIA Ergonomics могат да бъдат провеждани ергономични симулация, с които могат да бъдат изцяло проверени отделни дейности на потребителя на дадено изделие или дейностите извършвани по време на производствените операции. Чрез провеждането на ергономични симулации може да бъде оценен риска да се стигне до нежелан сблъсък на човека с части от изделието, да се повиши значително комфорта, както и да се провери дали определени многократно извършвани движения на човешкия персонал при монтажни дейности са допустими по здравните норми.
Оптимизация на монтажни процеси - DELMIA Assembly Planning
Една от класическите дейности, за които се използва програмата DELMIA e планирането и
оптимизирането на производствени монтажни процеси. В тези групи дейности, изхождайки от тримерно представените модели на поточната линия, на сглобяваната единици, на монтажните роботи, както и на заетия в монтажа персонал. По този начин се пресъздават нужните за изпълнение и проверка на монтажа операции, като се търси съкращаване на загубите в ненужни операции, избягват се опасни за здравето и живота на персонала дейности и се гарантира качеството на сглобената единица.


Трансформация на индустриалното инженерство – DELMIA Virtual Build
DELMIA Virtual Build дава възможност на производствените инженери да симулират (графично - 3D), оптимизират и документират производствени процеси и процеси по асемблиране.
По този начин се ускорява времето за начало на серийното производство, както и времето за достигане на необходимите обеми. DELMIA Virtual Build, също така дава възможност за подобряване на ефективността от производственото планиране, както и постигане на желания резултат от „първия път“.ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА
Портфолиото от решения на DELMIA ви позволява коренно да промените работата във Вашето предприятие. Това включва:
- планиране, моделиране, проверка на производствените процеси;
- синхронизация на различни производствени процеси намиране на оптимален баланс помежду им;
- проектиране на производствените дейности съобразявайки триизмерните модели на машини, съоръжения и транспортни средства;
- симулация на реалистични операции с помощта на роботи и CNC машини;
- симулация на ръчни операции, действия на персонала, включително ергономичен анализ;
- операции за планиране;
- проектиране на процеси за контрол на качеството на продуктите;
- моделиране на производствените потоци и логистика на предприятията;
- моделиране, проверка и оптимизация на процесите на поддръжка и ремонт;
- създаване на технологична документация.

БРОШУРИ
Свали брошура: Програмиране на роботи - DELMIA ROBOTICS
Свали брошура: Планиране на производствени процеси - Plant Layout Designer
Свали брошура:Планиране на производствени участъци - Ressource Layout

СТАТИИ
Свали статия на български: Планиране на производството чрез компютърни 3D симулации
Свали статия: Планиране на производствени участъци с ЦПУ машини
Свали статия: Глобални индустриални процеси
Свали статия: Как да транформираме производството - Практическо ръководство


Галерия