3DEXPERIENCE – асистентът на успешния проектен ръководител! - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions
3DEXPERIENCE – асистентът на успешния проектен ръководител!
3DEXPERIENCE – асистентът на успешния проектен ръководител!
3DEXPERIENCE – асистентът на успешния проектен ръководител!
3DEXPERIENCE е най-новата инженерна и бизнес платформа за управление на развойни и производствени проекти на фирма Dassault Systemes. 3DEXPERIENCE е създадена с поглед към организацията на проекти, контрол на финанси и информация и поддържане на ефективно използване на ресурсите на компанията. Модулно изградената архитектура на 3DEXPERIENCE ѝ дава възможност да интегрира в единна платформа всички продукти на Dassault Systemes CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, като те надграждат 3DEXPERIENCE под формата на приложения (apps) по примера на мобилните приложения.

Основни характеристики на 3DEXPERIENCE
3DEXPERIENCE осигурява централизирано съхраняване и контролирано управление на информацията, както и регламентиран достъп до нея за всички участници в проекта - конструктори, технолози, икономисти, или ръководители на проекта. Платформата предоставя богат набор от инструменти за задаване и проследяване на задачи, срокове, отговорници, както и точна финансова информация за разходите за изпълнение на отделните задания. Всичко това дава възможност за прецизен контрол на развитието на проекта по отношение на изпълнението на отделните подзадания при пълен мониторинг на финансовите параметри и зададените срокове. 3DEXPERIENCE помага на проектния ръководител при взимането на решения, а участниците получават лесно нужната им информация. Това води до изключително подобряване на синхрона на работа на проектния екип при пълна проследимост на дейностите на отделните участници. Платформата предлага предварително създадени конфигурации от продукти и надстройки типични за даден индустриален сектор, наричани „Индустриални светове“. Тези конфигурации са създадени на базата на опита на потребителите от повече от 30 години, както и най-добрите практики.


Функционални възможности
1. Използване в облачно пространство:

Много компании използват платформата в 3DEXPERIENCE като облачно приложение. Предимствата са: опростена администрация, ограничаване на разходите за поддръжа, липса на разходи за хардуер и не на последно място квалифицирана поддръжка от специалисти на Dassault Systemes.

2. Поддържане на екипната работа:

3DEXPERIENCE цели създаването на единна информационна база данни за цялото предприятие. Информацията за изделията, технологиите за тяхното производство, нужните приспособления и машини, както и цялостната сервизна документация и информация за клиентите са обобщени в единна информационна система и достъпни чрез оторизация до участниците в проекта. В 3DEXPERIENCE е възможно да се създават онлайн сесии между различни потребители работещи в отдалечени офиси, които комуникират в реално време в платформата. Това води до ограничаване на необходимостта от създаване на голям брой нови версии на отделните документи, облекчава процеса на одобрения, както и позволява по-прецизна комуникация между отделните участници в проекта.
3. Управление на проекти:

3DEXPERIENCE дава възможност за създаване на проектни времедиаграми (Gantt), задаване и проследяване на сроковете за изпълнение, проследяване на статуса на подзадачи, информиране при изтичане на срокове и изготвяне на финансови анализи, статистики и финансово планиране.
4. Управление на Ресурсната структура на продукта (Bill of Material)
Специлизираните функции на 3DEXPERIENCE позволяват да се гарантира съответствието между атрибутите на Ресурсната структура с тези на 3D моделите и чертежите в CAD системата, cъответствие между Ресурсната структура и ERP системата, улеснено проиграване на конфигурации и варианти и съхраняване на всички произведени конфигурации на продукта.

5. Създаване на Работни маршрути (Workflows)
3DEXPERIENCE разполага с функции за създаване на маршрути (workflows). Това позволява спазване на ISO 9000 процедурите за одобрение по предварително зададен маршрут и позволява да се намали писмената документация чрез използване на електронен подпис.

6. Управление на различен тип CAD формати
3DEXPERIENCE разполага с интеграции към всички широко разпространени CAD системи (SolidWorks, SolidEdge, Unigraphics, ProEngineer, AutoCAD, Inventor). Възможна е съвместна разработка на сглобена единица с различни CAD формати.
7. Интеграция с ERP системи
3DEXPERIENCE позволява интеграция с ERP системи, което позволява прехвърляне на данните в двете посоки на базата на стандартизирани файлови формати, като например XML.

Индустриална насоченост
3DEXPERIENCE е ориентирана към нуждите на различните индустриални сектори, като предлага предварително създадени конфигурации типични за всеки индустриален сектор, наричани „Индустриални светове“. Тези предварителни конфигурации са създадени на базата на опита на потребителите от повече от 30 години и на най-добрите практики заложени, както в съществуващите приложения, така и в новите такива създадени специално за 3DEXPERIENCE.БРОШУРИ:

СТАТИИ:
- 3DEXPERIENCE on the Cloud - облачни решения за всеки бизнес: Кликни тук
- 3DEXPERIENCE – асистентът на успешния проектен ръководител!: Кликни тук
- PLM- стратегически бизнес подход за управление на фирмени процеси: Кликни тук
- Организация на развойния и производствения процес с PLM: Кликни тук
- 3DEXPERIENCE - решения за енергетиката: Клини тук

Галерия