DELMIA Ortems - организирай и контролирай производствените си процеси! - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions
DELMIA Ortems - организирай и контролирай производствените си процеси!
DELMIA Ortems - организирай и контролирай производствените си процеси!
DELMIA Ortems - производствено планиране от най-ново поколение

Софтуерната платформа за производствено планиране DELMIA Ortems разгръща функционалностите на традиционните ERP системи и допълва решенията за цифрово производство DELMIA и DELMIA Apriso, като осигурява възможността за оптимизация, планиране и симулация на алтернативи в производствени предприятия чрез синхронизиране на производствените потоци - от постъпващите суровини до готовия продукт. DELMIA Ortems е част от семейството решения DELMIA Digital Manufacturing на Dassault Systemes  - DELMIA Apriso и DELMIA Quiniq
Работните процеси в производствените цехове са нестабилни по своята същност. Авария в дадена машина, недостиг на работна сила и умения, динамично променящи се поръчки и прекъсвания на веригата за доставки, могат да поставят пред огромно предизвикателство предприятието при изпълнението на критични поръчки. В подобни случаи DELMIA Ortems е в помощ на производствените инженери като осигурява инструменти за производствено планиране, които да анализират сложните процеси и да предоставят оптимален производствен план базиран на неограничени симулации от типа:
- „какво ако“
- динамични интерактивни модификации
- анализ на въздействието
- управление на изключенията и много други възможности
Като крайна цел DELMIA Ortems предлага работни решения за навременно изпълнение на доставките и съставяне на краткосрочните и средносрочните производствени графици.
 
DELMIA Ortems се прилага при управление на производствени процеси на индустриални предприятия, в които изцяло синхронизирани производствени IT системи обезпечават връзката между отделните звена на предприятието, като производствено планиране, производство и логистика. Повече от 16 000 потребители в над 60 страни от различни индустриални сектори като: аерокосмическа, автомобилостроене, производство на стоки за бита и фармацевтика използват DELMIA Ortems, за да управляват успешно ежедневните си производствени задачи.

DELMIA Ortems Manufacturing Planner - основен модул за стратегическо и тактическо планиране на предприятия. Manufacturing Planner дава възможност за бързо идентифициране на производствените затруднения, позволява бързи промени в графика и симулации от типа „какво би станало ако“. Manufacturing Planner позволява да се оптимизират процесите на S&OP (Sales and Operations Planning) или планиране на продажбите, както и MPS процесите (Master Production Schedule) или Основни производствени графици. Manufacturing Planner успешно се използва, както в малки и средни предприятия, така и в големи корпорации със сложни производствени процеси. Свали брошура:


Delmia Ortems Production Scheduler предлага възможност за точно планиране и интегрирано управление на ограниченията, свързани с продукти и процеси при наличието на множество ресурси като машини, инструменти и оператори. Част от портфолиото на DELMIA, Production Scheduler генерира възможности за краткосрочна оптимизация за производствени потоци по поръчка или базирани на запаси, което води до по-добри производствени цикли и бързи реакции на непредвидени ситуации. Софтуерът за производствен график предоставя на производителите, малки и средни предприятия и големите корпорации краткосрочни възможности за оптимизация за техните поръчки или инвентаризация, базирани на производствени потоци.
Свали брошура:
Свали видео файл:
DELMIA Ortems Synchronized Resource Planner
е основен модул на платформата Ortems, който служи за синхронизация на потока на материалите за производство спрямо реалните производствени капацитети. Целта е да се даде възможност за интеграция на търсенето и производството на всички нива в компанията. Синхронизираният инструмент за планиране на ресурси помага за координиране на поръчките за покупка и работа, създава временна проследяемост и прогнозиране на поръчките за комплектоване на материали, което позволява на производителите да увеличат запасите и производствения капацитет с ограничения на производствения поток.
Свали брошура:
Софтуерното решение Ortems за производствено планиране е естествено допълнение към всички ERP системи на пазара и може лесно да бъде интегрирано във всяка текуща информационна система. Обхватът на софтуера Ortems Agile Manufacturing комуникира чрез VIC решение с всички ERP, MES и PLM системи – независимо дали са пазарни стандарти или софтуерни продукти по поръчка. Тази интеграция дава възможност да се планира и управлява наличността на оборудването, човешките ресурси и суровини. Модулите APS и MES позволяват на потребителите значително да подобрят оперативната ефективност на производството, да намалят високите разходи, свързани с брака и дава възможност за динамичен обмен на данни между ERP системите и производствените информационни системи.
 
Предимства от използването на DELMIA Ortems:
• Подобрява работата с доставчици и клиенти и намалява времето за доставка
• Оптимизира производителността и намалява брака
• Намалява времето на производствените цикъли и работния процес
• Предвижда и контролира колебанията на производственото натоварване
• Подобряване на гъвкавостта в условията на непредвидени производствени изисквания
• По-добро прогнозиране чрез опростен и интуитивен потребителски интерфейс
• Улеснено и бързо създаване на работни графици
• Лесна интеграция с MES и ERP системи


Свали статията DIGITAL TRANSFORMATION IN PRODUCTION PLANNING AND SCHEDULING

Как DELMIA Ortems и Вашата ERP система - разгръщат възможностите за пълен контрол над производствени процеси

Внедряването на решение за разширено планиране и прогнозиране, което се интегрира с ERP системата на Вашето предприятие, значително ще подобри производствената производителност. Основното предимство е създаване на един единствен източник на данни, който може лесно да се споделя между всички участници в производствения процес. Това води до значително спестяване на време, което може да се използва за съсредоточаване върху задачи с по-висока стойност, като преглед на изключенията и ефективност спрямо поставените производствени цели. DELMIA Ortems Ви предоставя данни от производството, а това ще подобри способността Ви да реагирате на ограничения и непредвидени обстоятелства с интегрирано решение за разширено планиране и прогнозиране:

1. Данните се прехвърлят автоматично в цифров формат между участниците в процеса и между системите
2. ERP базираното планиране е динамично свързано с други критични системи на Вашата компания
3. Данните са в реално време, което позволява ефективно планиране и разрешаване на ограничения и непредвидени обстоятелства
Галерия