DELMIA Ortems- организирай и контролирай производствените си процеси!
DELMIA Ortems- организирай и контролирай производствените си процеси!
DELMIA Ortems - производствено планиране от най-ново поколение

Софтуерната платформа за производствено планиране DELMIA Ortems разгръща функционалностите на традиционните ERP системи и допълва решенията за цифрово производство DELMIA и DELMIA Apriso, като осигурява възможността за оптимизация, планиране и симулация на алтернативни в производствени предприятия чрез синхронизиране на производствените потоци - от постъпващите суровини до готовия продукт. DELMIA Ortems е част от семейството решения DELMIA Digital Manufacturing на Dassault Systemes- DELMIA Apriso и DELMIA Quiniq. 
Работните процеси в производствените цехове са нестабилни по своята същност. Авария в дадена машина, недостиг на работна сила и умения, динамично променящи се поръчки и прекъсвания на веригата за доставки, могат да поставят пред огромно предизвикателство предприятието при изпълнението на критични поръчки. В подобни случаи DELMIA Ortems е в помощ на производствените инженери като осигурява инструменти за производствено планиране, които да анализират сложните процеси и да предоставят оптимален производствен план базиран на неограничени симулации от типа;
- „какво ако“,
- динамични интерактивни модификации
- анализ на въздействието
- управление на изключенията и много други възможности
Като крайна цел DELMIA Ortems предлага работни решения за навременно изпълнение на доставките и съставяне на краткосрочните и средносрочните производствени графици.
 
DELMIA Ortems се прилага при управление на производствени процеси на индустриални предприятия, вв които изцяло синхронизирани производствени IT системи обезпечават връзката между отделните звена на предприятието, както производствено планиране, производство и логистика. Повече от 16 000 потребители в над 60 страни от различни индустриални сектори, като; аерокосмическа, автомобилостроене, производство на стоки за бита и фармацевтика използват DELMIA Ortems, за да управляват успешно ежедневните си производствени задачи.

DELMIA Ortems Manufacturing Planner - основен модул за стратегическо и тактическо планиране на предприятия. Manufacturing Planner дава възможност за бързо идентифициране на производствените затруднения, позволява бързи промени в графика и симулации от типа „какво би станало ако“. Manufacturing Planner позволява да се оптимизират процесите на S&OP (Sales and Operations Planning) или планиране на продажбите, както и MPS процесите (Master Production Schedule или Основни производствени графици. Manufacturing Planner успешно се използва като в малки и средни предприятия, така и големи корпорации със сложни производствени процеси.
Свали брошура:


Delmia Ortems Production Scheduler предлага възможност за точно планиране и интегрирано управление на ограниченията, свързани с продукти и процеси при наличието на множество ресурси като машини, инструменти и оператори. Част от портфолиото на DELMIA, Production Scheduler генерира възможности за краткосрочна оптимизация за производствени потоци по поръчка или базирани на запаси, което води до по-добри производствени цикли и бързи реакции на непредвидени ситуации. Софтуерът за производствен график предоставя на производителите, малки и средни предприятия и големите корпорации краткосрочни възможности за оптимизация за техните поръчки или инвентаризация, базирани на производствени потоци.
Свали брошура:
Свали видео файл:

DELMIA Ortems Synchronized Resource Planner е основен модул на платформата Ortems, който служи за синхронизация на потока на материалите за производство спрямо реалните производствени капацитети. Целта е да се даде възможност за интеграция на търсенето и производството на всички нива в компанията. Синхронизираният инструмент за планиране на ресурси помага за координиране на поръчките за покупка и работа, създава временна проследяемост и прогнозиране на поръчките за комплектоване на материали, което позволява на производителите да увеличат запасите и производствения капацитет с ограничения на производствения поток.
Свали брошура:
Софтуерното решение Ortems за производствено планиране е естествено допълнение към всички ERP системи на пазара и може лесно да бъдат интегриран във всяка текуща информационна система. Обхватът на софтуера Ortems Agile Manufacturing комуникира чрез VIC решение с всички ERP, MES и PLM системи – независимо дали са пазарни стандарти или софтуерни продукти по поръчка. Тази интеграция дава възможност да се планира и управлява наличността на оборудването, човешките ресурси и суровини. Модулите APS и MES позволяват на потребителите значително да подобрят оперативната ефективност на производството, да намалят високите разходи, свързани с брака, и дава възможност за динамичен обмен на данни между ERP системите и производствените информационни системи.
Предимства от използването на DELMIA Ortems:
• Подобрява работата с доставчици и клиенти и намалява времето за доставка
• Оптимизира производителността и намалява брака
• Намалява времето на производствените цикъли и работния процес
• Предвижда и контролира колебанията на производственото натоварване
• Подобряване на гъвкавостта в условията на непредвидени производствени изисквания
• По-добро прогнозиране чрез опростен и интуитивен потребителски интерфейс
• Улеснено и бързо създаване на работни графици
• Лесна интеграция с MES и ERP системи
Галерия