Технически колеж в Смолян - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Университетски проекти


Технически колеж в Смолян
event13.11.2015
Технически колеж в Смолян
История и структура
Техническият колеж в гр. Смолян е основан през 1989 г. със статут на държавно висше учебно заведение. От 1997 г. Колежът е включен в структурата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" и вече 25 години продължава да бъде единственото висше техническо училище в Централните и Източните Родопи. В Техническия колеж се обучават студенти в специалностите „Машиностроителна техника и технологии", „Автомобилна техника", „Електроенергетика и електро-обзавеждане", „Компютърни и комуникационни сис-теми" и „Телематика". Срокът на обучение е три години в редовна форма. Завършилите студенти получават диплома за вис-ше образование с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър". За периода от 1989 до 2014 г. са дипломирани над 750 млади специалисти, като приблизително 20% от тях с отличен успех.
Сътрудничество между ТК Смолян и Хайкад Инфотех
В края на 2014г. в ТК Смолян се откри нова компютърна лаборатория с помощта на месния бизнес в лицето на Костал и Арексим, фирми развиващи се в сферата на Автомобилната индустрия. Поради нуждата на бизнеса от софтуерни CAD/CAM/CAE продукти от висок клас лабораторията бе оборудвана с осем работни места CATIA v5 r24 с конфигурация от над 50 модула, предоставени от Хайкад Инфотех. Обучителните курсове за преподавателите бяха проведени в началото на 2015, а внедряването на обучението CATIA в учебния план започна от следващия семестър.
Всички проекти